top of page
Image by Eyasu Etsub

Biyokütle Nedir?

Biyokütle, bitkisel ve hayvansal atıkları ve artıkları kapsayacak şekilde, enerji üretimi için kullanılabilecek karbon bazlı enerji potansiyelini ifade eder.

 

5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” ile ithal edilmemek kaydıyla; kentsel atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları dâhil olmak üzere tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünler ile atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynakları ve sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları biyokütle adı altında enerjiye dönüştürülebilmektedir.

Enerji üretiminde kullanılan biyokütle çeşitliliği, ülkelerin öz kaynaklarına ve önceliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Biyokütlenin jet veya  otomobil yakıtı gibi ulaştırma yakıtları için kullanılan petrol türevlerine  dönüşümü mümkündür.

Karbon Nötr Enerji Nasıl Üretilir?

Bitkiler, kendi enerjilerini sağlamanın yanı sıra, depoladıkları enerji ile de çevre dostu alternatif enerji kaynağıdır. 

Bitkisel biyokütle fotosentez sürecinde ortamdan aldığı karbondioksiti (CO2) güneş ışığı ve klorofille sentezleyerek yaşam enerjisine yani hidrokarbonlara dönüştürmektedir.

 

Biyokütle farklı teknolojilerle enerji formuna dönüştürüldüğünde ortaya çıkan karbondioksit biyokütle oluşumu sırasında emilen karbondioksite eşit olduğu için biyokütle enerjisi karbon nötrdür. Bu sebeple, iklim değişikliğinin en önemli nedeni olan karbondioksit salımlarının kontrol altında tutulması adına önemli bir enerji kaynağıdır.

Biyokütlenin Çevresel Faydaları Nelerdir?

 • Yenilenebilir enerji kaynağıdır.

 • Fosil yakıtlara alternatif oluşturur. 

 • Karbon nötrdür. Sera gazı salınımını azaltır.

 • Atık ve artıklara ekonomik değer kazandırarak çevre kirliliğini azaltır.

 • Anız yakımını engeller.

 • Organik hammaddedir, enerji dönüşümü sonrası elde edilen yan ürün/atık/ artık yine organiktir ve genellikle toprak düzenleyici ve gübre olarak kullanılır.

Untitled design (7).jpg

Anız Yakımını Durdurmak Neden Önemli?

 • Anızın yakılması sonucunda tarımsal ekosistem ve doğal ekosistem tahrip edilmektedir.

 • Özellikle topraktaki Karbon (C) ve Azot ( N) dengesi yok olmakta ve tarlalar verimsizleşmektedir.

 • Organik madde miktarı azalmaktadır.

 • Mikrobiyolojik aktivite gerilemektedir.

 • Omurgasızlar yok olmaktadır.

 • Toprağın su tutma kapasitesi azalmaktadır.

 • Toprak verimliliği düşmektedir.

Biyokütlede Sürdürülebilirlik Neden Önemli?

Biyokütlenin sürdürülebilirliği, ancak bitki artıkları doğru ve verimli kullanıldığında mümkündür. Farklı ülkelerde biyokütle uygulamalarındaki hatalar, çevresel açıdan olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bu sebeple Türkiye'de biyokütle, bitkisel artıkların gıda ve yem önceliği dikkate alınarak sürdürülebilir temellere dayandırılmalıdır.

Biyokütlede Tekrarlanabilirlik Neden Önemli?

Biyokütle, Türkiye için görece yeni bir alternatif enerji kaynağıdır. Bu sebeple pilot proje ve çalışmaların tecrübesinin yeni yatırımcılara aktarılması, sistemin devamlılığını sağlayacaktır. 

Yurtdışında denenmiş ve başarısı kanıtlanmış uygulamalarla Türkiye özelinde sağlanan yatırım teşvikleri,  risk yönetim araçları gibi yol gösterici ve destekleyici uygulamalar ile sektörel büyümenin ve gelişmenin sürdürülmesi amaçlanır.

download (2).jpeg

Biyokütlenin Türkiye İçin Önemi Nedir?

 • Çiftçilere üretim sonrası ek gelir sağlanır.

 • Tarımsal alanda daha sürdürülebilir tarımsal artık yönetimi için yasa ve düzenlemelerin yapılması;  artıkların tarlada yakılmasını azaltarak hava kirliliğinde, hava kirliliğine bağlı hastalıklarda ve sera gazlarında  azalmaya katkı sağlar.

 • Daha sürdürülebilir tarımsal artık yönetimi konusundaki toprakta bırakılacak biyokütle miktarının belirlenmesine yönelik düzenlemeler, suni gübreye olan talebi  azaltacağından toprak kalitesinin artması sağlanacaktır.

 • Tarımsal artıkların gelişmiş yönetimi,  açık alanlardaki çürüyen biyokütlenin kokusunun ortadan kalkmasına ve  artık yönetiminin daha bilinçli yapılmasına katkı sağlayacaktır.

 • Tarımsal artıkların sanayide ve diğer sektörlerde ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımı fosil kaynaklı enerji talebinde azalmaya ve dolayısıyla yerli ve temiz enerji sektöründe rekabet gücünün artmasına ve istihdam sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

 • Yeni tekniklerin geliştirilmesi ve teknik ekipman tedarikçilerinin gelişimi, enerji verimliliği çözümlerini ve endüstriyel üretim proseslerindeki gelişmeleri hızlandıracaktır.

Image by Ankit Manoharan

Biyokütle enerjisi, sürdürülebilir ve yenilenebilir bir enerji türüdür.

 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • Instagram
bottom of page